CENNÍK

Cenník poskytneme na vyžiadanie.

Po dohode možná prezentácia základného modelu parného vysávača – čističa ešte pred kúpou.

Prezentácia zakúpených výrobkov na vyžiadanie u Vás našim obchodným zástupcom.

 

Spôsob platby:

  • v hotovosti
  • prevodom
  • na splátky

logo_quatro

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našej webovej stránke, alebo s pomocou operátora na linke 0948 50 47 57 (po-ne: 10:00 – 18:00).
2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:
Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania.
3. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom, prípadne telefonátom.
4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 do 18:00, o presnom dni expedície a dodania tovaru Vás budeme informovať e-mailom, SMS správou.
5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.
7. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu (neposielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá). Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
8. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v záväznej objednávke.
9. Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska.
10. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
12. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
13. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou.
14. Objednávateľ po odoslaní objednávky môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek písomnou formou odvolať (kliknutím na link v ponukovej e-mailovej správe).
15. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
16. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na jeho internetovej stránke.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01. 10. 2013 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť EU.ROPA, s.r.o. prevádzkujúca túto webovú stránku si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše dáta, ktoré museli byť uvedené pri realizácii objednávky. Vaše dáta nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe okrem prípadov, keď užívateľ bude na to upozornený v dobe zberu údajov. Vaše dáta môžu byť využité len prevádzkovateľom webovej stránky a to len na účely štatistického spracovania a priamej komunikácie so zákazníkom.
EU.ROPA, s.r.o. si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patria napr. meranie návštevnosti, počet užívateľov sledujúcich reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto údaje sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy vždy ako štatistický prehľad, nie však menovite.
Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosťou, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do užívateľovho počítača a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľov, ktorí ho už aspoň raz navštívili) a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamnú kampaň. Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšinou prehliadačov ponúkajú možnosť neakceptovať cookies elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.
Na písomnú žiadosť užívateľa podnikne EU.ROPA, s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *